Η πραγματιστική έρευνα – δράση και η συμβολή του John Dewey στη διαμόρφωσή της

Ελευθερία Παπαστεφανάκη
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το σχολείο εργασίας και η έρευνα-δράση αποτελούν δύο πολύ σημαντικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτές προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, μπορούμε να βρούμε αρκετά κοινά στοιχεία σε αυτές. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν οι κοινοί τόποι που παρουσιάζουν η έρευνα-δράση και η θεωρία της προοδευτικής εκπαίδευσης που στήριξε το σχολείο εργασίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό παιδαγωγό John Dewey. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο αυτό εντοπίζονται και σχολιάζονται οι κοινοί τόποι των δύο προσεγγίσεων πάνω στους εξής άξονες: στο θέμα της αξιοποίησης της ανθρώπινης εμπειρίας, στην αντίληψη της σχέσης μεταξύ ατόμου και κοινωνίας και στην εστίαση και των δύο προσεγγίσεων στο όραμα του δημοκρατικού σχολείου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf