Από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής και μαθητείας: διεργασίες και δυναμική μιας πορείας

Αλεξάνδρα Ανδρούσου
Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Στο άρθρο περιγράφεται μια έρευνα δράσης που έγινε σε νηπιαγωγεία της Αθήνας από μια ομάδα νηπιαγωγών σε συνεργασία με μια πανεπιστημιακό, που λειτούργησε ως κριτικός συνεργάτης. Θα παρουσιάσουμε αρχικά τον τρόπο με τον οποίο σταδιακά διαμορφώσαμε ένα δίκτυο συνεργασίας και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες αναπτύχθηκε η δυναμική της ομάδας μέσα σε ένα αναστοχαστικό πλαίσιο μαθητείας και δράσης: Αρχικά ανάμεσα στις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  και τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και στη συνέχεια ανάμεσα σε μια ομάδα εκπαιδευτικών και μια πανεπιστημιακό. Θα περιγράψουμε δηλαδή πώς προσπαθήσαμε και τελικά σε κάποιο βαθμό δημιουργήσαμε μια κοινότητα πρακτικής (community of practice). 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf