Η Συνεργατική Έρευνα Δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Βενετία Καπαχτσή,
Εκπαιδευτικός, Υποψ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δόμνα Μίκα Κακανά,
Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών

Διάφορες προσεγγίσεις ή μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών έχουν αναπτυχθεί και εμπεριέχουν συγκεκριμένη αντίληψη για τον εκπαιδευτικό και για τη μάθηση.

Αρχικά, αναπτύχθηκε η τεχνολογική προσέγγιση η οποία βρίσκεται κοντά στην θετικιστική επιστημολογία, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί μέσω του εργαλειακού ορθολογισμού, δηλαδή τεχνικών που πηγάζουν από την συστηματοποιημένη γνώση, επιλύουν πρακτικά προβλήματα ως τεχνικά (Carr & Kemmis, 1997˙ Ματσαγγούρας, 2005). Ο εκπαιδευτικός απλώς υιοθετεί το ρόλο του τεχνικού της διδασκαλίας και «εφαρμόζει τις αρχές της εξαρτημένης μάθησης για να εξασφαλίσει αποτελεσματική μάθηση» (Carr & Kemmis, 1997: 84).

Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf