Κάποιες πτυχές της Ανθρωπολογίας στην εκπαίδευση και πιθανοί συσχετισμοί τους με την έρευνα δράσης

Λεωνίδας Σωτηρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

     Θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η έρευνα δράσης και η ανθρωπολογία στα πλαίσια της εκπαίδευσης έχουν μία κάποια συμπληρωματικότητα. Θα μπορούσαμε να τις θεωρήσουμε ως συγγενή εργαλεία έρευνας που, κατά περίπτωση και ίσως σε συνδυασμό, είναι επιβοηθητικά για τον εκπαιδευτικό. Οι δύο αυτές ερευνητικές προσεγγίσεις βρίσκονται αρκετά κοντά, ιδιαίτερα όταν ο διδάσκων χρησιμοποιεί ο ίδιος την ανθρωπολογική μέθοδο έρευνας, την εθνογραφία, στην τάξη όπου διδάσκει, με στόχο να καταλάβει καλύτερα τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του (σ’ αυτή δε την ανθρωπολογική εφαρμογή αναφερόμεθα κυρίως εν προκειμένω). Παρουσιάζει συνεπώς ενδιαφέρον να εξετάσουμε την σχέση μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων, καθότι κάτι τέτοιο μπορεί να αναδείξει καλύτερα και το πώς η κάθε μία από αυτές μεμονωμένα εφαρμόζεται. Δεδομένης της ανθρωπολογικής μου ειδίκευσης, το άρθρο εδράζεται σ’ αυτήν και αποπειράται συσχετισμούς και αναλογίες με την έρευνα δράσης.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf