Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών

Σοφία Αυγητίδου & Βασιλεία Χατζόγλου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει το σχεδιασμό και την αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά τη συγγραφή των ημερολογίων της πρακτικής άσκησης. Η ενασχόλησή μας με το θέμα της ενίσχυσης του στοχασμού των φοιτητριών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης βασίζεται σε δύο παραδοχές.  Η πρώτη παραδοχή είναι ότι ο στοχασμός αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ουσιαστική και συνειδητή συσχέτιση της πράξης με την επίσημη παιδαγωγική θεωρία αλλά και με την προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού.  Η συσχέτιση αυτή αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την αναθεώρηση όσο και για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.  Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι η ικανότητα του στοχασμού δεν είναι δεδομένη αλλά αξίζει να διδαχτεί για την εξασφάλιση της δυνατότητας αναθεώρησης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf